Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja cez internetový obchod www.poplach.sk

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

SIGNAL-CODE s. r. o.
Špitálska 33
984 01 Lučenec
IČO: 45697515
IČ DPH: SK2023094645
Zápísaný v OR Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 18769/S

ČASŤ I.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

 1. Predávajúcim sa rozumie SIGNAL-CODE s. r. o., Špitálska 33, 984 01 Lučenec, IČO: 45697515 /ďalej len,,predávajúci/ prevádzkovateľ“/
 2. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
 3. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.poplach.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
 4. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.poplach.sk.
 6. Formy predaja: predávajúci pre predaj produktov používa viaceré formy:
  1. tlač alebo katalógy,
  2. predaj prostredníctvom zmluvných partnerov,
  3. internetový obchod www.poplach.sk , kde vlastníkom je predávajúci.
  4. iné formy predaja, ak boli písomne potvrdené predávajúcim.
 7. Nákupy u predávajúceho môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, pokiaľ sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.
 8. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Článok II.
Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.poplach.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom, osobne (alebo prostredníctvom obchodníka, platí najmä pre zmluvných partnerov), kedy je potrebné vyplniť objednávku a podpísať kupujúcim. Podpisom kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
 2. Každá objednávka musí obsahovať:
  • Fyzická osoba:
   meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
  • Právnická osoba aj:
   IČO a DIČ spoločnosti a pokiaľ je platcom DPH, tak aj IČ DPH, kontaktnú osobu a telefón, fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
 3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru.
 6. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
 7. Po odoslaní objednávky a prijatí úhrady za objednaný tovar na účet predávajúceho, dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky do 2 pracovných dní telefonicky alebo emailom. Ak nebude možné kontaktovať sa s kupujúcim a objednávka s úhradou budú v poriadku, objednaný tovar sa bezodkladne zašle kupujúcemu.
 8. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.
 9. Ak predávajúci odmietne objednávku, zaväzuje sa vrátiť kupujúcemu jeho uhradenú kúpnu cenu za chýbajúci tovar do 10 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady na účet predávajúceho.
 10. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom prostredníctvom:
 • prepravnej služby UPS (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 24 hodín – pokiaľ je tovar momentálne skladom
 • priamou dodávkou predávajúceho podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, orientačná doba dodania do 24 hodín pokiaľ kupujúci súhlasí s prepravnými nákladmi
 • osobne v sídle spoločnosti
 1. Doby dodania uvedené v čl. III bod 1 a 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
 2. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 1 a 2 sú od 1 do 9 kg zásielky 8,00€,  od 10 do 20 kg 10,00€ . Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 800,00€ bez DPH, je preprava zdarma.
 3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou a preto si predávajúci vyhradzuje právo určiť hodnoty prepravy podľa typu objednaného tovaru, vzhľadom na druh a vhodnosť manipulácie s objednaným výrobkom, o čom bude kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne, v rozsahu 48 hod. až 7 pracovných dní, najdlhšia doba vybavenia objednávky je 30 dní od prijatia záväznej objednávky. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru na sklade u výrobcu, príp. dovozcu konkrétneho tovaru.
 5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
 6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 1. Kupujúci vykoná platbu za tovar predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
 • Pred prevzatím tovaru:
 • bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe predfaktúry vystavenej predávajúcim prípadne internetovým platobným systémom
 • Pri prevzatí tovaru:
 • poštovou alebo kuriérskou dobierkou
 • osobne v hotovosti, pri doručení tovaru predávajúcim
 • pri osobnom odbere v hotovosti, pri kúpe tovaru v sídle predávajúceho
 1. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím (bod 1a) tovaru neuhradí na základe predfaktúry vystavenej predávajúcim objednaný tovar do 5 pracovných dní od odoslania objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (alebo iný daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar, prepravné a balné, podľa typu objednaného výrobku.
 3. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 5. Predávajúci dodá tovar za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode www.poplach.sk v čase objednania tovaru. Ak ide o katalógový predaj alebo iný predaj prostredníctvom tlače, ceny sú platné do dátumu uvedeného v tlačených materiáloch alebo do vypredania zásob.
 6. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.