Reklamačný poriadok

Článok I.
Predmet reklamácie

 1. Predmetom reklamácie môže byť tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.
 3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady na zariadeniach ktoré sú spôsobené poveternostnými podmienkami, nesprávnou manipuláciou klienta napr. obliatie tekutinou, vystavenie vysokým teplotám, vlhkosť a iné nežiadúce okolnosti.

Článok II.
Podmienky reklamácie

V našej ponuke nájdete kvalitné výrobky sanitárnej techniky a kúpelňového vybavenia spĺňajúce podmienky pre trh EU, čo nám umožňuje predložiť Vyhlásenie zhody pre konkrétne výrobky. Napriek tomu sa však v ojedinelých prípadoch môže stať, že dôjde k reklamácii tovaru.
Je v našom záujme, aby ste boli aj pri vybavení reklamácie so službami spokojní, preto vašu reklamáciu vybavíme v čo najkratšom možnom termíne. Pokiaľ si kupujúci chce uplatniť reklamáciu a nastali pre reklamáciu dôvody postup a podmienky pri uplatňovaní reklamácie sú nasledovné:

 1. Záručná doba na tovar ponúkaný našou spoločnosťou je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.
 2. Reklamovať sa môže tovar zakúpený len u predávajúceho.
 3. Pre uplatnenie reklamácie tovaru nám, prosím, pošlite podpísaný  list v ktorom uvediete popis závady, typ výrobku, priložte aj záručný list a kópiu daňového dokladu (originál si naďalej ponechajte).
 4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
 5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, môžeme účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 30,- EUR (903,78 SK) a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Týmto opatrením sa chránime pred neoprávnenými „špekulatívnymi“ reklamáciami.
 6. K opodstatnenej i neopodstatnenej reklamácii sa vyjadríme kupujúcemu do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru, príp. od posúdenia reklamácie pri osobnom obhliadnutí výrobku pracovníkom našej spoločnosti SIGNAL-CODE s.r.o. Vyhradzujeme si však právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku, prípadne neodbornou a nesprávnou montážou, nedodržaním postupu montáže popísanom v návode na montáž a údržbu, nesprávnou údržbou výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 8. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
 9. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
 10. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
 11. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Kontakt pre vybavovanie reklamácií: SIGNAL-CODE s.r.o., Špitálska 33, 984 01 LUČENEC, tel.: 0918 917 243 tel/fax: 047-433 41 54 (v prac. dňoch: 9:00 - 17:00 h).